تک پیامک

سامانه پیام کوتاه

صفحه اصلی ارسال پیامک نظیر به نظیر (متناظر)

ارسال پیامک نظیر به نظیر (متناظر)

ارسال پیامک نظیر به نظیر (متناظر)

ارسال متناظر یا همان ارسال پیامک نظیر به نظیر نوعی از ارسال گروهی است که هر شماره متن مخصوص به خود را دارد. در واقع می‎توانید برای گروه‌های مختلف پیامک با متن‎های مختلف ارسال کنید. در این نوع ارسال می‌توانید همزمان چند پیام برای گیرندگان مختلف ارسال کرده و در زمان صرفه جویی کنید.